ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ИНСТИТУТ
Дома За Нас Гео-Мапа Одделенија
Македонски English
 
Научно истражувачка дејност
планктонски истражувања

зоопланктон

фитопланктон
 
физичко-хемиски
испитувања на водата
акватична
микробиологија

хидроботаника

бентална фауна
практично рибарство
и аквакултура

болести на риби

ципринидни риби
молекуларни истражувања
  Хидробиолошки институт   

 Почитувани посетители,

Во тек се организациските припреми за три значајни научни настани на кои Хидробиолошки Институт е домаќин во оваа година. Деталите за секој од научните собири се дадени во соопштенијата кои веќе се испратени до научните работници и сите други кои се заинтересирани да дадат сопствен придонес во научната агенда на овие настани.
Подетално за секој од нив, погледнете на следните линкови:

 

1. Ist Conference on conservation and management of the Balkan freshwater fishes

2. Speciation in Ancient Lakes 5, SIAL5 September 7-11, 2009, Ohrid, Macedonia

 

3. 16th Meeting of the Group of European Charophytologists (GEC)

 

 

 
Kонкурси и рецензии
Рецензија за физичко хемиски истражувања
Рецензија за фитопланктон
Рецензија за зоопланктон
Рецензија за избор на научен советник во одделението за хидроботаника
Рецензија за предвремен избор на научен советник во одделението за молекуларна биологија
 
Едукативна дејност
Специјалистички студии

Магистeрски студии

Докторски студии
Соработка со странски организации
 
Научни собири

2007   

2008   

2009   
Сите права ги задржува Хидробиолошки Институт - Македонија
 
compare prices with Price Advisor plt viewer HPGL viewer ai viewer igs viewer