Одделение за молекуларна биологија

Објавено: Четврток, 28 Јули 2016

Одделението за молекуларна биологија е најново во ЈНУ Хидробиолошки завод и сеуште се развива. Составено е од две лаборатории:

-Лабораторија за молекуларна биологија

-Лабораторија за хистологија

ВРАБОТЕНИ: Д-р Лидија Велкова-Јорданоска, научен советник