МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ УИНТ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ” И ЈНУ ХИДРОБИЛОШКИ ЗАВОД - ОХРИД

Објавено: Сабота, 22 Јули 2023

Меморандумот за соработка помеѓу Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” - Охрид и Јавната научна установа Хидробилошки Завод - Охрид денес беше потпишан од Проректорката на Универзитетот, проф. д-р Устијана Речкоска- Шикоска и Директорката на Хидробилошкиот Завод, научен советник, д-р Орхидеја Тасевска.

Овој меморандум за соработка претставува официјализирање на претходни соработки помеѓу двете реномирани научни институции и основа за идна плодна заедничка соработка во реализација на заеднички проекти од научен и развоен карактер, реализација на едукативна, научна, апликативна и соработка со користење на модерните трендови на информатичко-комуникациските технологии, имплементација на најразлични облици на научно-истражувачка, информатичка и техничка помош со посебен акцент на вклучување на студентите од факултетите на овој Универзитет во зедничките проекти со Научниот институт.
Директорката на Хидробиолошкиот Завод истакна дека е огромно задоволството што долгогодишното пријателство прераснува и во професионална соработка, уверена е дека недостатоците од ИКТ поддршката ќе бидат надополнети со експертизата на тимот од Универзитетот “Св. Апостол Павле” од Охрид.


Проректорката на Универзитетот, во име на Ректорот и целиот тим, истакна огромно задоволство што може да се понуди експертиза од страна на Универзитетот со цел развивање и примена на информатичко-комуникациските технологии за целите на работата на Хидробилошкиот Завод од Охрид, во повеќе сфери, посебно мониторинг и заштита на квалитетот на водите на Охридското езеро, флората и фауната на езерото, како и дигитализација на целокупните процеси на работа на Заводот.

viber image 2023 07 21 20 41 56 640

viber image 2023 07 21 20 42 01 175

viber image 2023 07 21 20 42 10 063

viber image 2023 07 21 20 42 10 189